Privacyverklaring VOL

Privacy verklaring Vereniging Oud Leden van het Delftsch Studenten Corps

 

Door middel van deze privacyverklaring geeft de Vereniging Oud Leden van het Delftsch Studenten Corps duidelijkheid over hoe zij persoonsgegevens verzamelt en beheert (“verwerkt”).

Wie lid wil worden van de Vereniging Oud Leden van het Delftsch Studenten Corps zal door het bestuur van de Vereniging Oud Leden van het Delftsch Studenten Corps *** (hierna te noemen ‘VOL’) gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het contact van de leden met de VOL. Persoonlijke gegevens van de leden van de VOL worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De VOL respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar is toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld. De VOL houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

De VOL kent beleid ten aanzien van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. [link naar beleid]

Persoonsgegevens

De VOL heeft een coördinator voor het beheer van persoonsgegevens aangewezen. U kunt zich met vragen tot hem wenden via secretaris@delft.corps.nl.

Van de leden van de VOL worden de volgende gegevens gevraagd:

 • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • uw geboortedatum;
 • uw telefoonnummer(s);
 • uw e-mailadres;
 • uw rekeningnummer;
 • uw studierichting en studienummer;
 • uw pasfoto;
 • uw aankomstjaar;
 • uw werkgever;

U kunt de website van de VOL bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de VOL uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de VOL op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de VOL.

 • Correctheid

Door het meedelen van uw persoonsgegevens geeft u aan dat deze juist en volledig zijn. De VOL past uw gegevens aan op uw verzoek bij wijziging van uw persoonsgegevens of als u vaststelt, dat gegevens die berusten bij de VOL onverhoopt niet blijken te kloppen.

 • Beveiliging

De VOL heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • Uitwisseling

De VOL kan uw (persoons-)gegevens verstrekken aan leden van besturen en commissies die binnen de VOL en het DSC actief zijn. De VOL draagt er zorg voor, dat zij die die gegevens krijgen zijn ervan op de hoogte zijn dat deze gegevens alleen in het kader van hun stichting/vereniging-activiteit mogen worden gebruikt.

De VOL zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve op grond van een wettelijke daartoe strekkende verplichting of aan derden indien dat nodig is om door u gevraagde informatie te leveren.

De rechten die U hebt ter zake van Uw bij ons berustende persoonsgegevens.

 

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van U, die wij verwerken:

 • Het recht om die persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken;
 • Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen als U geen lid meer bent van de VOL;
 • Het recht om ons te vragen om Uw gegevens over te dragen aan een andere, door U aangewezen organisatie;
 • Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens bij de secretaris van de VOL of de Senaat. Deze zal contact met u opnemen en in overleg met u proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht u geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt u ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
   

Privacybeleid Foto’s

 

Beelden geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker. Door gebruik van foto’s wil de VOL toegevoegde informatie meegeven. De foto’s worden enkel gebruikt op de website, de nieuwsbrief en Spiegel van de VOL. Ze zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van de VOL

In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (AVG) zullen foto’s waarop iemand goed herkenbaar is op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Zo’n verzoek dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per e-mail: secretaris@delft.corps.nl. Belangrijk is wel dat u daarin uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. De coördinator persoonsgegevens van de VOL zal deze verzoeken doorgeven aan de redactie. De redactie zal zo nodig met u in overleg treden. Levert dat geen overeenstemming op, dan wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de VOL een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

Gegevens bezoekers website

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de VOL haar website.

Uw persoonsgegevens worden door de VOL opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) tot een lid opvraagt dit definitief te verwijderen uit het systeem.