ALV Notulen 2014

Dinsdag 8 april 2014

Aanwezig:

Dhr. Bierema, Dhr. Blank, Mw. Blom, Dhr. de Boer, Dhr. Bölger, Dhr. van den Broek, Dhr. de Bruijn, Dhr. Budde, Dhr. van Cappelle, Dhr. Cramwinckel, Mw. Dencher, Dhr. Enthoven, Dhr. Furnée, Dhr. de Groot, Dhr. Hellemans, Dhr. van der Helm, Dhr. Hendriksen, Dhr. Hoogenberk, Dhr. Jansen, Dhr. Janssen, Mw. De Jongh, Dhr. Kamp, Dhr. Kamp, Mw. Kasteel, Dhr. Kelder, Dhr. de Kempenaer, Dhr. Kerstjens, Dhr. Kloos, Dhr. Kok, Dhr. van der Marck, Dhr. Oprinsen, Dhr. Overakker, Dhr. Pentenga, Dhr. van Roozendaal, Dhr. Salverda, Dhr. Schols, Dhr. Schoof, Mw. Smits van Oyen, Dhr. van Soest, Dhr. Stefels, Dhr. de Stoppelaar, Dhr. Struwe, Dhr. te Winkel, Mw. Wuisman, Dhr. Zijlker

1. Opening

Om 20.30 uur heet de voorzitter, dhr. Enthoven, alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.

Voor verder te gaan met agendapunt 2, wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. Montijn, oud-voorzitter en erelid van het VOL-bestuur. Dhr. Montijn begon in 1941 met de studie weg- en waterbouwkunde aan de TH. Dhr. Montijn is van 1978 tot 1993 voorzitter geweest van de VOL, en zorgde er onder andere voor dat onderverenigingen hun financiële huishouding beter op orde gingen brengen. Daarnaast heeft hij vele nuttige functies vervuld voor de Nederlandse samenleving en specifiek voor Delft. Er wordt een moment stilte gehouden.

2. Agenda

3. Mededelingen Senaat en Bestuur

 • Mededelingen Senaat   De President van de Senaat, dhr. de Stoppelaar, geeft aan te maken te hebben met twee grote partijen binnen Delft: de gemeente en de TU Delft.
  • Gemeente:  Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is de studenten politieke partij STIP hier verkozen tot tweede grootste partij in Delft. Dit betekent dat de komende vier jaar twee van onze Leden gezeteld zullen zijn in de gemeenteraad, waaronder een wethouder. Voor het DSC heeft dit vele voordelen. Zo waren we, via nauwe contacten met deze partij, bij de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18+ als vereniging goed op de hoogte van maatregelen die de gemeente zou nemen. Er is toen besloten om de leeftijdsgrens van het DSC niet te verhogen naar 18+.
  • TU Delft: Momenteel is de TU Delft bezig met het bezuinigen op bestuursmaanden en verandert ook de studieplanning. Veel studies zijn overgestapt van een kwartalen rooster naar een octalen rooster. Ook mogen faculteiten hun toetsmomenten zelf indelen, wat leidt tot een versnippering. Daarnaast hebben we te maken met de verhoogde studiedruk. Eerstejaars moeten 45 van de 60 punten halen om door te gaan naar het tweede jaar. De Eerstejaars Begeleidings Commissie speelt hierop in door eerstejaars intensief te begeleiden, onder andere door het organiseren van tentamentrainingen. Dit heeft geresulteerd in 9% minder studie uitval onder Corpsleden in vergelijking met niet-Corpsleden in het eerste jaar.
  • Overig: De vereniging blijft groeien. Dit jaar was er weer een recordaantal inschrijvingen van 407, uiteindelijk zijn er 359 nieuwe Leden geïnstalleerd, waarvan 101 vrouwen. Als Senaat kijken wij naar het plafond van de vereniging. Ons marktaandeel is sinds 1980 vrijwel constant en bedraagt 12,5%. Deze groei kunnen we volhouden. Verder gaat het met zowel de sport- als de cultuuronderverenigingen erg goed

Dhr. Bölger geeft aan dat niet de commissies het probleem zijn van een brede vereniging, maar de verzuilde huizen. Dhr. de Stoppelaar antwoordt hierop dat huizen hun eerstejaars instemmen voordat zij een club hebben gevormd. Naar verwachting zal het brede vraagbeleid een terugwerkende kracht hebben op de huizencultuur.
 

Mededelingen Bestuur

De President van het Bestuur, dhr. van der Helm, neemt het woord. Over het boekjaar 2012-2013 is een winst gedraaid van €149.711,-. Dit komt vooral door bezuinigingen in de laatste vijf jaar, zoals het terugdraaien van dubbele verzekeringen, een betere onderhandeling over de bierprijs en een voordeliger schoonmaakcontract.  De financiën van de SOGB zijn goed op orde. Er is een meerjarenplan opgesteld voor de komende tien jaar, waarbij elk jaar twee grote projecten worden aangepakt. Dit jaar zijn dat het dak op de wipzolder en de vloeren in het Grote/Kleine Restaurant en de disputengang.

Dhr. de Boer merkt op dat het spoorzoneproject in een vergevorderd stadium is en vraagt zich af wanneer er weer een fatsoenlijke stoep voor de Societeit komt. Dhr. van der Helm vertelt dat inmiddels de eerste tunnelbuis af is. In 2015 zullen de treinen hier gaan rijden. Dan kan het spoorviaduct gesloopt worden en zal begonnen worden aan de tweede tunnelbuis. In 2017 zal de spoortunnel gereed zijn en krijgt de Societeit weer een fatsoenlijke stoep voor de deur.
Mw. Dencher vraagt zich af of er verzakkingen van het gebouw merkbaar zijn. Dhr. van der Helm antwoordt dat de verzakkingen door ProRail op 50 punten in het gebouw gemeten worden. Momenteel is er 2,5 cm beweging. Echter is er in een normale situatie al 1,8 cm beweging ten gevolge van de seizoenen.

Dhr. Salverda vraagt of er na gereedkomen van het spoorzoneproject nog ruimte is voor een fietsenstalling voor de Leden op redelijke afstand, echter geeft dhr. van der Helm aan hier nog niet over te hebben nagedacht. 

4. Afrekening van het 33ste Lustrum

De President van de Feestcommissie, dhr. Budde, vat het Lustrum samen als een groot succes. Het was mooi weer, er stond een mooi gebouw met mooie treinen voor de deur en het reünistenweekend was een succes. Ook de Reünistenbar heeft twee weken lang goed gedraaid, mede door de inzet van mw. Smits van Oyen en dhr. de Boer. Hij geeft het woord aan de Thesaurier van de Feestcommissie, dhr. de Kempenaer. Dhr. de Kempenaer vertelt dat er een omzet is gedraaid van 1,5 miljoen euro, excl. BTW. Dit is een stijging van 50% ten opzichte van vijf jaar geleden. Momenteel ligt de afrekening bij de accountant en is de FeCo in afwachting van goedkeuring. Er zal aan alle exploitanten winst worden uitgekeerd, met een totaalbedrag van €360.000,-. Ook moet nog bekeken worden wat de bijdrage uit dit Lustrum gaat zijn aan het eigen vermogen van de Stichting Feestcommissie. Verder wordt er nu samen met de Senaat en het Bestuur gekeken naar een bestemming voor de winst. Dit moet een groot, zichtbaar project worden ten gunste van alle Leden. Tot slot zullen er bij het volgende Lustrum een aantal kleine veranderingen worden doorgevoerd qua organisatie en opzet. Zo zal er financieel eerder begonnen worden en ook zal er administratie in dienst worden genomen om de Thesaurier van de FeCo te ontlasten.

Dhr. Kerstjens vraagt zich af of het principe van 50% meer winst uit eigen Leden, dat je vervolgens deels weer terug uitkeert naar de Leden, iets is dat je moet nastreven. Dhr. de Kempenaer antwoordt hierop dat de winst met name op papier is gegroeid, en dat het in de praktijk wel meevalt. Dit heeft te maken met het feit dat barren voorheen geen winst konden maken, doordat Leden op barverlies dronken en geen munten betaalden. Door de muntenpakketten is dit tegengegaan. Hierdoor is de hele afrekening veel transparanter en houden Leden een positief gevoel over aan hun exploitatie.

5. Notulen ALV van 9 april 2013

Dhr. Enthoven vraagt of er behoefte is aan een aanpassing van de notulen. Dhr. Hoogenberk wil graag een context toevoegen aan zijn citaat bij punt 11, VOL-aanvragen. ‘Dhr. Hoogenberk vraagt of Laga formeel nog wel als een OV beschouwd kan worden.’ Hij wil hier aan toevoegen: “…gezien Laga sinds enige jaren ook openstaat voor het lidmaatschap door niet-Corpsleden.” De Secretaris zal de wijzigingen doorvoeren en hierbij zijn de notulen goedgekeurd. Met dank aan mw. Wuisman en mej. van der Kooij. Dhr. Furnée complimenteert de Secretarissen met de volledige en complete notulen.

Agendapunt 11, verslag SDSG, wordt naar voren gehaald. De Commissaris van de Senaat, dhr. Oprinsen, vertelt dat er een nieuw meerjarenplan is opgesteld voor het grote onderhoud van de zes huizen in eigendom van de SDSG. Het oude plan was erg onoverzichtelijk, daarom is ervoor gekozen om elk jaar één pand aan te pakken. De middelen zijn geen probleem, de afgelopen jaren is er namelijk gespaard, omdat er geen groot onderhoud nodig was. Momenteel wordt het pand op de Oranje Plantage aangepakt.

Dhr. te Winkel neemt het woord en vertelt dat het op 12 september aanstaande precies 50 jaar geleden is dat Jan Garos, eigenaar van  café ‘Het Noorden’, overleed. Toen dhr. Garos overleed wenste de familie het café in handen te houden van mijnbouwers en ’t Keldertje. In samenwerking met dhr. van den Wall Bake, toentertijd President van de Senaat, en dhr. te Winkel, toentertijd secretaris van de Mijnbouwkundige Vereeniging, heeft het DSC toen het pand opgekocht. In de voorwaarden is toen opgenomen dat er altijd twee Mijnbouw-Corpsleden in het Corpshuis boven ‘Het Noorden’ zouden wonen, dit om het beheer van de mijnbouwsociëteit te faciliteren. Echter wordt aan deze voorwaarde al geruime tijd niet meer voldaan. Het zou goed zijn om deze traditie in ere te herstellen, en dan misschien het aantal terug te brengen naar één Mijnbouw-Corpslid. Gezien het grote aantal Corpsleden dat Mijnbouw studeert, zou dit mogelijk moeten zijn.

Dhr. te Winkel heeft daarnaast twee verzoeken: graag zou hij zien dat alle bewoners van Kolk 2 betrokken zullen zijn bij de herdenking van Jan Garos later dit jaar. Ook overhandigt hij een in memoriam van Jan Garos aan dhr. Enthoven, dhr. de Stoppelaar en dhr. Oprinsen.

6. Goedkeuring financiële jaarstukken

De thesaurier van het VOL bestuur, dhr. van Roozendaal, vertelt dat de inkomsten uit de contributie stabiel zijn gebleven, dit komt neer op €70.000,-. Verder zijn de kosten voor het boek ‘Loyaliteit in verdrukking’ volledig ten laste van het resultaat van afgelopen boekjaar gelegd, wat zorgt voor een verlies van €30.000,-. Er zijn echter nog exemplaren over, welke in de toekomst voor inkomsten zullen zorgen. Er is voldoende vermogen beschikbaar. Tot slot is er maar 0,5% rendement behaald op de effectenportefeuille, dit komt mede door het lage risico.

Dhr. Kerstjens, lid van de kascommissie, bevestigt dat de getallen kloppen en dat de boekhouding een realistische weergave is van de werkelijkheid. Hij heeft wel nog enkele opmerkingen.

 • Allereerst zijn de kosten van het boek binnen de grenzen gebleven van de voorwaardes, echter is het niet wenselijk om alle kosten in het derde jaar op te nemen, want dit zorgt ineens voor een grote dip in het resultaat
 • Verder dient de effectenportefeuille tegen het licht te worden gehouden, vanwege het lage rendement. De vraag is hoeveel risico je wil lopen en ook kan gekeken worden naar hoe de vermogensbeheerder zijn werk doet. Ook de boekhouding is niet transparant en dient tegen het licht te worden gehouden.
 • Wat betreft de contributie is het beloofde succes bij het Lustrum niet waargemaakt. De inkomsten zijn min of meer gelijk gebleven. Momenteel is maar 15% van de oud-Leden lid van de VOL, wat buitengewoon weinig is. Vanuit de kascommissie komt een hernieuwde oproep om dit bestand uit te breiden.
 • De bestuursbeurzen zijn een groeiende uitgavenpost. Dit komt deels door de FeCo en andere lustrumcommissies, en deels door de verschuivende studielast. In de toekomst moet men bedenken welke kant we hiermee opgaan.
 • Daarnaast stond de toezegging aan Laga niet in de balans.
 • Tot slot heeft de kascommissie voor het eerst de balans en winst- en verliesrekening ingezien van de SDSG. Daaruit concluderen ze een grote helderheid. Echter ontbreekt expertise bij de kascommissie. Dhr. Kerstjens raadt aan een expert te laten kijken naar de waardering van de panden, omdat nu het risico moeilijk in te schatten is. Daarnaast moet ook het lange termijn onderhoudsplan gecontroleerd worden. Dit dient een gestructureerd plan te zijn, zodat de kosten kunnen worden uitgesmeerd.

Dhr. Kerstjens dankt de Senaat en de Thesaurier van het VOL-bestuur voor hun hulp en aanvullingen.

Dhr. Enthoven wil graag nog antwoorden op de vraag van dhr. Kerstjens over de resultaten van de boekverkoop. Bij de eerste druk zijn er 1600 boeken gedrukt, waarvan er 700 zijn afgenomen door de VOL. Daarvan zijn er 500 verkocht en zijn er nu nog 200 over. Ook komt er nog een tweede druk aan, de verantwoordelijkheid hiervan ligt echter volledig bij de uitgever. Daarnaast vertelt dhr. Enthoven dat de Senaat dit jaar rondom 4 en 5 mei rondleidingen zal geven langs panden en locaties in het historische centrum van Delft, die relevant waren in de oorlog. Ook gaat de TU Delft een toneelproductie maken, die gebaseerd zal zijn op het boek ‘Loyaliteit in verdrukking’.

7. Décharge van het Bestuur over 2013

Dhr. Enthoven vraagt om goedkeuring van de balans en van de winst- en verliesrekening. Deze wordt bij acclamatie verleend en daarmee wordt het VOL-bestuur gedechargeerd over 2013. De voorzitter dankt de leden voor hun vertrouwen en de kascommissie voor hun onmisbare hulp.

8. Contributieverhoging VOL

Dhr. van Roozendaal krijgt het woord en vertelt dat het vermogen van de VOL orde grootte 1 miljoen euro bedraagt. De inkomsten bestaan uit de contributie en de uitgaven gaan naar subsidieaanvragen en structurele lasten. Al eerder is door dhr. Kerstjens opgemerkt dat de kosten die worden gemaakt om de vereniging en de Societeit te besturen, stijgen. Verder wordt de helft van de contributie gebruikt om lasten te dekken, de andere helft wil je gebruiken om je vermogen te versterken. In 2001 is de basiscontributie ingesteld op €20,- en deze is daarna nooit meer verhoogd. Het voorstel is om de minimale contributie te verhogen naar €30,- en daarnaast gaan we de uitdaging aan om meer betalende leden aan te trekken. Er wordt gestemd over het voorstel om de minimale contributie te verhogen naar €30,-. De meerderheid stemt voor en het voorstel wordt goedgekeurd.

9. Mededelingen VOL-Bestuur

Er zijn geen mededelingen vanuit het VOL-bestuur.

10. Verslag Raad van Toezicht Societeit ‘Phoenix’

De voorzitter van de RvT, dhr. Blank, vertelt dat het goed gaat met de Societeit. Er is veel tijd geïnvesteerd in het reorganiseren van de pensioenen. De komende jaren zal er worden geïnvesteerd in zaken die in de toekomst geld zullen opleveren. Op dit moment is er al een aantal jaren sprake van grote ledenaantallen en flinke bezuinigingen. Nu de financiën dus goed gaan, kan er geïnvesteerd worden in het pand. Hierbij gaat er vooral aandacht uit naar de duurzaamheid en de installaties. Het Bestuur heeft daarnaast beloofd meer aandacht te schenken aan een zorgvuldige omgang met het gebouw. Het meubilair is momenteel in slechte staat, maar dat heeft te maken met langdurige ziekte van de timmerman.

11. Verslag SDSG

Zie punt 5 van de agenda.

12. Verslag Stichting Erfgoed DSC

Het woord is aan de voorzitter van de Stichting Erfgoed, mw. Smits van Oyen. Momenteel wordt er gewerkt aan een methode om per archiefstuk te kunnen bepalen waar stukken thuishoren en waar ze naartoe gaan. Dan komt tegelijkertijd de vraag: waar slaan we de stukken op? Het gemeentearchief is een veilige plek, maar ligt wel op enige afstand van de werkplek van de Archiefcommissie. De klimaatkamer wordt momenteel tevens gebruikt als opslagruimte, en hetzelfde geldt voor de annex. Om deze reden is er een VOL-aanvraag ingediend voor het realiseren van een archief op het dak. Deze zal klimaatbestendig en brandveilig worden. Voor de Archiefcommissie vormt dit een stimulans om op het goede pad te blijven. Tevens zal deze commissie een jaarlijkse tentoonstelling opzetten in het thema ‘Altijd zo geweest’. Elke vijf jaar tijdens het Lustrum wordt deze tentoonstelling dan in zijn geheel getoond. De oproep die in de VOL-Spiegel is gedaan om Almanakken op te sturen, geldt nog steeds. Het gaat voorspoedig, er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk series compleet te maken.

13. VOL-aanvragen

Er is één VOL-aanvraag ingediend, welke zojuist al is ingeleid door mw. Smits van Oyen. Het VOL bestuur heeft in overleg met de Senaat besloten de aanvraag voor de verbouwing van de klimaatkamer te honoreren voor een bedrag van €30.000,-.

In 2008 is er een aanvraag ingediend door Laga voor de verbouwing van hun pand. Het plan dat er toen lag zou €900.000,- gaan kosten. De VOL heeft destijds toegezegd een gift van €150.000,- te doen. De voorwaardes die hieraan verbonden waren, zijn de volgende:

 • Er zou een financieringsplan opgesteld worden met daarin een overzicht van alle financierders en sponsors. Er mocht niet met de uitgaven begonnen worden voordat dit rond was.
 • Er zou een plan komen om de DSCLaga relatie in de toekomst te blijven waarborgen. Dit plan zou gebaseerd worden op 25% dubbelleden.
 • In het bestuur van Laga zou altijd tenminste één Corpslid zitten.
 • Er zou een plan B gemaakt worden voor het geval dat de financiering niet rond zou komen.
 • De toezegging zou alleen gelden voor het huidige (toenmalige) plan en alleen wanneer de TU Delft ook zou bijdragen.
 • De bijdrage van de VOL kon in zijn geheel of in delen worden overgedragen.

Volgens de statuten van de VOL is één van de voorwaardes voor het toezeggen van een bijdrage, dat het project een nauwe relatie heeft met het DSC. Gezien het feit dat Laga al lange tijd een open ondervereniging is, was het destijds nodig om ook de relatie Laga-DSC op te nemen in de voorwaarden van de toezegging.

Onder andere door een toenemend aantal leden bij Laga moesten de plannen worden aangepast, waardoor het project inmiddels veel groter is, en het budget veel hoger. Met de huidige plannen wordt niet meer aan alle voorwaardes voldaan. Om deze reden heeft het VOL bestuur besloten de toezegging in te trekken. Er is wel bij vermeld dat Laga altijd een nieuwe aanvraag kan indienen als er een definitief plan is. Deze zal welwillend in overweging worden genomen, mits de Senaat daar een positief advies bij geeft. De reden voor het intrekken van de toezegging heeft dus niets te maken met de relatie DSC-Laga of het percentage dubbelleden bij Laga.

Het plan is om voor de zomer de omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Deze zal naar verwachting na een half jaar worden verleend. Dan kunnen omwonenden nog bezwaar maken. Momenteel zijn er wel bezwaren door de omgeving, maar de vraag is of ze hier ook echt werk van gaan maken. Dat zou een vertraging van één à twee jaar kunnen opleveren. Als alles goed gaat beschikt Laga dus eind dit jaar of begin volgend jaar over de vergunning. Daarna kunnen ze een nieuwe aanvraag indienen gebaseerd op het plan waarvoor de vergunning is verleend, inclusief een financieel plaatje. Op dit moment lopen er nog onderhandelingen met de TU Delft over het bedrag dat zij beschikbaar zullen stellen en ook zal er nog geld uit andere bronnen moeten worden binnengehaald. Naar verwachting zal er dus op zijn vroegst begin 2015 een nieuwe VOL-aanvraag vanuit Laga komen. Wellicht zullen de voorwaarden bij een nieuwe aanvraag anders zijn. Er zijn twee punten waaraan gewerkt moet worden. Ten eerste de vraag of Laga wel een echte ondervereniging is. Momenteel wordt niet aan de eisen voor een ondervereniging uit de Corpswet voldaan, hier werkt de Senaat aan. Ten tweede is het de vraag wie toezicht gaat houden op de besteding van de gelden bij Laga.

Dhr. Stefels wil graag drie punten benadrukken. Ten eerste heeft de belofte van de VOL om een schenking te doen een proces aangewakkerd bij Laga wat heeft gezorgd voor een groot enthousiasme waardoor er veel geld is gegeven door oud-Laga leden. Ten tweede was destijds alles en iedereen fysiek klaar om het project te starten. Echter duurde het proces van vergunningaanvragen langer, dit lag buiten de macht van Laga. Als laatste bestaat de VOL uit leden uit de tijd dat Laga nog volledig onderdeel was van het DSC. De huidige bijdragers hebben daardoor vermoedelijk een grote verbondenheid met Laga.

Dhr. Enthoven beaamt dit. De intrekking wil niet zeggen dat het VOL bestuur het niet eens is met het project, maar heeft puur juridische en formele redenen.

Dhr. Kamp geeft aan dat zowel Laga als het DSC aan zijn hart gaan. Hij voelt nu een scheiding tussen die twee ontstaan en betreurt dit. De VOL moet een positieve insteek blijven houden. Daarnaast vertelt hij dat het geld dat is binnengehaald door Laga voor de verbouwing apart wordt beheerd.

De voorzitter van de Vereniging Oud Laga, dhr. Struwe, laat een filmpje zien over Laga in de huidige tijd. Doordat Laga de afgelopen jaren zo veel veranderingen heeft doorgemaakt, heeft iedereen een eigen beeld van Laga. Laga heeft altijd geprobeerd om de band met het DSC zo hecht te houden dat alle boten gevuld werden met Corpsleden. Dit heeft niet gewerkt, waardoor Laga in 2000 bijna failliet was. Er heerste een slechte reputatie op het DSC, er waren te weinig wedstrijdroeiers en geen goede sponsorbedrijven. Laga heeft toen aan de Vereniging Oud Laga gevraagd om mee te denken. Het doel werd ‘hard varen’. Door een intensieve samenwerking tussen Laga en oud-Laga in de jaren van 2006 tot 2011 is Laga uit het dal gekropen en geworden tot wat het nu is. Door het hoge aantal inschrijvingen is Laga nu op een aantal fronten een concurrent geworden van het DSC, en van andere verenigingen. Wel is Laga nog steeds een OV van het DSC en is er nog steeds verwantschap. Vergeleken met andere roeiverenigingen is er bij Laga een hoog percentage dubbelleden.

Dhr. Kok wil een voorstel doen bij het VOL bestuur, namelijk om hen de intentie te laten uitspreken om in de toekomst het geld te willen toezeggen aan Laga. Dhr. Enthoven zegt dit echter niet te kunnen doen. Het VOL bestuur moet weloverwogen beslissingen nemen over financiële zaken. Een intentieverklaring zou betekenen dat de VOL dit geld nu al moet reserveren.

Dhr. de Boer verzoekt om een volgende aanvraag in de Algemene Leden Vergadering te behandelen. Omdat het om zo’n substantieel gedrag gaat hebben de leden van de VOL het recht om hierover mee te beslissen. Dhr. Enthoven zegt toe dat het zo zal gebeuren in een volgende ALV.

14. W.V.T.T.K

Er zijn geen punten ingediend.

15. Rondvraag

Dhr. Furnée biedt een Almanak uit 1884 aan mw. Smits van Oyen aan. In de Almanak staan recensies over de gegeven colleges. Ook staat er een brief van de burgemeester in. Deze had de opdracht gekregen van prins Alexander om namens de hofmaarschalk een nieuw vaandel aan te bieden, nadat hij met schrik had vernomen dat bij de brand in het jeneverkerkje het vaandel, dat zijn familie had geschonken, verloren was gegaan.

Dhr. Cramwinckel maakt uit verhalen van zijn zoon op, die eerstejaars bij het DSC is, dat de vereniging erg verzuild is met verschillende borreldagen en verticalehuizen. Hij vraagt zich af hoe deze tendens wordt tegengegaan en hoe de invloed van huizen verkleind kan worden. Dhr. de Stoppelaar geeft aan dat dit een bekend fenomeen is. Vijf jaar geleden is uit de resultaten van de Corpsenquête gebleken dat Leden dit verschijnsel onderkennen. Daarom is toen het brede vraagbeleid ingevoerd. Daarnaast stemmen huizen hun eerstejaars in voordat ze een club hebben gevormd. Bovendien mogen ouderejaars zich niet bemoeien met de clubvorming. Het groeperen gebeurt in aparte ruimtes met alleen eerstejaars. Verder dan dat reikt onze macht niet. Uiteindelijk kunnen eerstejaars alsnog in hun huizen beïnvloed worden door ouderejaars. Mw. Dencher zegt dat zij in haar tijd de meeste vrienden maakte bij de onderverenigingen en niet binnen haar verticale of op haar borreldag. Ze vraagt zich af hoe het nu met de betrokkenheid van Leden bij de onderverenigingen zit, omdat ze het idee heeft dat die is afgenomen. Dhr. de Stoppelaar zegt dat sommige onderverenigingen floreren en andere minder. Door het brede vraagbeleid wordt wel bereikt dat ook onderverenigingen een bredere groep mensen aanspreken. Echter is er tegenwoordig ook minder tijd om actief te zijn bij verschillende onderverenigingen, vanwege de toenemende studiedruk en de vele activiteiten die zich buiten het Corps afspelen.

Dhr. van der Marck vraagt zich af wat de visie van de Senaat is op open onderverenigingen die hun talenten van buiten het Corps halen, zoals rugby en hockey. Dhr. de Stoppelaar geeft aan dat deze aantallen verwaarloosbaar zijn. Alleen in het hoogste team van rugby en hockey komt dit sporadisch voor en in vrijwel alle gevallen schrijven deze personen zich na een jaar alsnog in bij het DSC. Dit wordt ook vanuit de onderverenigingen van ze verwacht. Daarnaast hebben wij als vereniging topsport ook hoog in het vaandel staan.

16. Sluiting

Om 23.30 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wordt de vergadering gesloten.